Otevřít menu

Na úvodní stranu Středisková knihovna

Návštěv :
Celkem : 4683
Týden : 13
Dnes : 1
podrobnosti

 

KNIHOVNÍ ŘÁD STŘEDISKOVÉ KNIHOVNY OPAŘANY


Práva a povinnosti čtenáře


1.  Čtenářem knihovny se může stát po předložení občanského průkazu každý občan České republiky, děti do 15 let po předložení občanského průkazu jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.
2.  Čtenářem se stává občan po zaplacení ročního registračního poplatku na základě přihlášky a vystavení čtenářského průkazu pracovníkem knihovny. Pokud čtenář zaplatí registrační poplatek po uplynutí roční registrace na další roční období, má se za to, že se registrace automaticky prodlužuje bez opětovného přihlášení čtenáře (netiskne se přihláška).
3.  Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s knihovnou. Vystavuje se na 12 měsíců a jeho platnost je potřeba po uplynutí této lhůty obnovit. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář ručí za jeho zneužití. Ztrátu průkazu je povinen knihovně ihned hlásit. Za vystavení duplikátu zaplatí čtenář manipulační poplatek.
4.  Čtenář je povinen hlásit knihovně do 30 dnů změnu jména nebo adresy.
5.  Čtenář je povinen řídit se knihovním řádem knihovny. Musí se podrobit opatřením, která jsou nebo budou stanovena pro udržení a v zájmu ochrany majetku knihovny.
6.  Čtenářům není dovoleno v prostorách knihovny kouřit.
7.  Knihovna je oprávněna odmítnout služby čtenářům, kteří hrubě porušují výpůjční řád (poškozování vypůjčených dokumentů, soustavným porušováním výpůjční lhůty, odmítáním zaplacení poplatků, nevhodným chováním v prostorách knihovny apod.)
8.  Čtenář si může vypůjčit nejvýše 10 knih a 10 časopisů, v odůvodněných případech i více, dodrží-li výpůjční lhůtu. Výpůjční lhůta je jeden měsíc u knih, u novin a časopisů 14 dní. Výpůjční lhůta může být na požádání čtenáři 2 x prodloužena, a to pouze tehdy, nežádá-li dokument další čtenář. O prodloužení lhůty může čtenář požádat osobně, telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou. Pokud má čtenář dílo půjčené více jak 100 dnů a nevrátí ho, není možné mu žádné jiné dílo půjčit.
9.  Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé dokumenty, případně žádat bezodkladné vrácení před uplynutím výpůjční lhůty.
10.  Nepožádá-li čtenář ve stanovené době (1 měsíc, 14 dní), nebo dohodnuté výpůjční lhůtě o její prodloužení, má se za to, že výpůjčka nebyla dodržena. Čtenář bude upomenut a uhradí poplatky za upomínky ve stanovené výši.
11.  Nevrátí-li čtenář knihy ani po 4. upomínce, budou knihy vymáhány právní cestou. Při tomto vymáhání zaplatí čtenář vzniklou škodu a ceníkem stanovenou částku za odeslané upomínky. Pokud knihy přesto nevrátí, zaplatí za každý dokument jeho cenu a dále poplatek 100,- Kč za znehodnocené knihovnické zpracování.

12.  Ztrátu nebo poškození dokumentu je čtenář povinen uhradit, případně nahradit stejným výtiskem. Způsob náhrady určuje knihovna. Může požadovat:
a) nepoškozený výtisk téhož díla a manipulační poplatek ve výši 20,- Kč
b) finanční náhradu, která se skládá z ceny knihy a manipulačního poplatku 100 Kč
c) při ztrátě periodika uhradí čtenář škodu ve výši ceny periodika
d) při poškození čárového kódu uhradí poplatek 10,- Kč
13.  Čtenář nesmí vypůjčené dokumenty půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy je má vypůjčeny.
14.  Literatura z příruční knihovny se půjčuje pouze v prostorách knihovny.
15.  Literaturu, která je půjčena, má právo požadovat čtenář prostřednictvím zamluvenkové služby zdarma. Po rezervaci obdrží čtenář oznámení s vybídnutím k vyzvednutí knihy. Knihovna rezervuje zamluvenou knihu 14 dní.
16.  Pokud čtenář žádá dílo, které není ve fondu knihovny, má právo požadovat zapůjčení díla prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou. Za tuto službu hradí poplatky dle ceníku.

 


Poučení o ochraně osobních údajů


Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je STŘEDISKOVÁ KNIHOVNA OPAŘANY (dále jen knihovna).
Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu ...)
Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.
Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a (jeden rok) poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi v programu Clavius. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.
Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás.

 

Ve vlastním zájmu je povinností každého čtenáře seznámit se s plným textem Knihovního řádu – podpisem přihlášky potvrzuje, že s jeho zněním souhlasí.

 

 

Mgr. Blanka Řezáčová                                                              Iva Ťoupalová

 

V Opařanech dne 28.5.2018

 

 

 

 

Ceník služeb

 

Čtenářské poplatky:
Děti           10,-Kč
Dospělí     30,-Kč
Manipulační poplatek za ztrátu průkazu 10,-Kč

 

Upomínky :
1.upomínka      5,-Kč
2.upomínka    20,-Kč
3.upomínka    40,-Kč
4.upomínka  100,-Kč

 

Zamluvenková služba, MVS         zdarma
Poštovné za MVS                            zdarma